หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2559
 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  ง21101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/12

  ครูผู้สอน       1. ครูสรรค์ชัย  ไชยภักดี
                           2. ครูสุทธิพงศ์  โหดหมาน

แบบฝึกหัดเก็บคะแนนรายหน่วย 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560    

วันที่ 23 กันยายน 2560    20 คะแนน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม